Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Hematologija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Diseminovana intravaskularna koagulopatija u akutnoj nepromijelocitnoj mijeloidnoj leukemiji – učestalost, kliničko-laboratorijske karakteristike i prognostički značaj

  • Citiranje članka: 8
UVOD Akutne mijeloidne leukemije (AML) su heterogena grupa malignih bolesti krvi koje karakteriše klonalna ekspanzija mijeloblasta u koštanoj srži (≥20%), perifernoj krvi i/ili drugim tkivima [1]. AML se ubraja u retke bolesti i čini 1,1% svih malignih bolesti. AML je najčešći tip akutnih leukemija...

Prednosti point-of-care metoda u perioperativnoj kontroli krvarenja

UVOD Perioperativna kontrola krvarenja je kompleksan zadatak koji ima značajan uticaj na ishod operativnog zahvata. Kontrola faktora koagulacije i hemostaze je jedan od najznačajnijih zadataka anesteziologa, hirurga, transfuziologa, hematologa, ali i lekara drugih specijalnosti. Većina poremećaja...

Trombocitopenija i KOVID-19: diferencijalna dijagnoza i terapija

UVOD Tokom prethodne dve godine, teški respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-KoV-2), koji uzrokuje koronavirusnu bolest 2019 (KOVID-19), doveo je do infekcije miliona ljudi širom planete, i, prema podacima iz novembra 2021. godine, do više od pet miliona smrtnih ishoda [1]. Iako je KOVID-19 primarno...

Uloga daratumumaba u lečenju multiplog mijelom

Tokom nešto više od dve decenije svedočimo velikoj promeni u lečenju multiplog mijeloma. Naslanjajući se na dobro uspostavljen režim koji podrazumeva korišćenje melfalana i prednizolona, InterGroup Francophone du Myelome je poboljšala ishode kod mladih i fizički zdravih pacijenata sa mijelomom koji...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh