logo bez bolda opt

Socijalna medicina - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Nezadovoljene potrebe za stomatološkom zdravstvenom zaštitom u Srbiji

UVOD Nezadovoljene potrebe pacijenata za zdravstvenom zaštitom su definisane kao „razlika između zdravstvenih usluga koje se smatraju neophodnim za određeni zdravstveni problem i usluga koje su dobijene“ [1]. Nezadovoljene potrebe za stomatološkom zdravstvenom zaštitom mogu biti pokazatelj stepena...

Pregled istraživanja o zadovoljstvu poslom u zdravstvenoj zaštiti

UVOD Pojam i razvoj koncepta zadovoljstva poslom Ne postoji univerzalno prihvaćena definicija zadovoljstva poslom, zbog toga što, pod uticajem različitih faktora, kod različitih osoba, na percepciju zadovoljstva poslom mogu uticati lične karakteristike, potrebe, vrednosti, osećanja, očekivanja,...

Smrtnost zdravstvenih radnika tokom pandemije KOVID-19 oboljenja

SMRTNOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA TOKOM PANDEMIJE KOVID-19 OBOLJENJA Danas postoji dovoljno dokaza da pandemija KOVID-19 oboljenja najteže pogađa zemlje sa društveno specifičnim kontekstima [1,2], i u njima marginalizovane građane, populacione grupe sa najmanje ekonomskih resursa, i pripadnike rasnih...

Zdravstveni kadrovi i reforma primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori

UVOD Ocene reformi zdravstvene zaštite, koje su sprovedene širom Evrope u periodu nakon osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, iznele su na svetlo složenost reformskih procesa, dostignuća ostvarena tokom reformi, kao i izazove sa kojima su se evropske zemlje suočavale tokom sprovođenja reformi...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh