Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Prikaz slučaja

Vezani muskulokutani režanj trapeziusa u rekonstrukciji defekta u regiji ramena nakon resekcije mekotkivnog sarkoma – prikaz slučaja i pregled literature

Bojan Petrović1, Stanislav Rajković1,2, Nikola Bogosavljević1,2, Milan Stajić1, Lazar Mičeta1,2
 • Institut za ortopediju „Banjica’’, Beograd, Srbija
 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Mekotkivni sarkomi (MTS) na ekstremitetima zahtevaju kompleksno lečenje koje podrazumeva hirurgiju očuvanja ekstremiteta uz adjuvantnu terapiju. Lečenje uključuje resekciju tumora sa širokim granicama uz dodatnu zračnu i/ili hemioterapiju. Pored resekcije tumora, važan segment predstavlja i rekonstrukcija nastalog mekotkivnog defekta. Za obimne rekonstruktivne procedure na gornjim ekstremitetima literatura sugeriše upotrebu slobodnih ili vezanih režnjeva. U regiji ramena, zbog složene regionalane anatomije, odabir adekvatnog režnja je hirurški imperativ. U poslednje vreme postoji veliko interesovanje za upotrebu vezanog muskulokutanog režnja m. trapezius-a, koji ima određene prednosti u odnosu na ostale režnjeve.

Prikaz slučaja: Pacijentkinja (31 godina) sa MTS-om u predelu levog ramena, tri puta je operativno lečena. Prvi put je učinjena intraleziona procedura – R2 resekcija, kada je ustanovljen pleomorfni dermalni sarkom. Nakon pet meseci, na osnovu nalaza nuklearne magnetne rezonance (NMR) konstatovan je rest-recidiv u predelu operativnog ožiljka. Učinjena je resekcija tumora, a mekotkivni defekt pokriven je slobodnim kožnim transplantatom parcijalne debljine kože po Tiršu. Patohistološki je dijagnostikovan visokogradusni lejomiosarkom. Nakon dva meseca od druge operacije NMR-om je potvrđen recidiv. Sprovedena je široka resekcija tumora, a mekotkivni defekt je pokriven vezanim donjim muskulokutanim režnjem trapezastog mišića.

Zaključak: Literatura oskudeva radovima koji opisuju rezultate primene režnja trapezastog mišića u rekonstrukciji defekata u regiji ramena nakon resekcije MTS-a. Takođe, ne postoji jednoglasni zvanični stav o širini granica resekcije koje se smatraju sigurnim. Ishod lečenja naše pacijentkinje ukazuje na veliki potencijal i prednosti režnja trapezastog mišića u poređenju sa drugim režnjevima iz te regije.


UVOD

Mekotkivni sarkomi (MTS) predstavljaju heterogenu grupu tumora i čine oko 1% svih tumora kod odraslih, a čak i do 15% tumora kod dece starosti do četiri godine [1],[2]. U Evropi ukupna incidenca za sve lokalizacije iznosi 4 - 5/100.000 na godišnjem nivou [3],[4]. Kod odraslih, 60% ovih tumora je lokalizovano na ekstremitetima, od toga 45% na donjim i 15% na gornjim [5]. Kada je tumor na ruci, u oko 50% slučajeva je lokalizovan u regiji ramena, u 30 % - 40% u regiji lakta i podlaktice, a kod 10% - 20% slučajeva javlja se na šaci [6],[7].

Savremeni standard u lečenju MTS-a podrazumeva hirurgiju očuvanja ekstremiteta što se postiže resekcijom tumora sa što širim granicama uz dodatnu adjuvantnu zračnu i/ili hemioterapiju. Ovaj terapijski pristup pokazuje dobre rezultate, s obzirom da se primenom ovakvog protokola u oko 95% slučajeva može izbeći amputacija [8],[9],[10].

U nekim slučajevima, pokušaj postizanja dobrih resekcionih margina ostavlja značajne defekte koji zahtevaju obimne rekonstruktivne procedure. Adekvatna rekonstrukcija ovih defekata ima neprocenjiv klinički značaj jer pruža mogućnost da se brzo primeni adjuvantna onkološka terapija i da se na taj način uspostavi bolja lokalna i sistemska kontrola bolesti. Literatura sugeriše da su u ovom smislu najefikasniji oni pristupi koji koriste slobodne i vezane mišićno-kožne režnjeve, posebno kada je reč o gornjem ekstremitetu [8],[11].

Najbolji izbor za rekonstrukciju velikih defekata su slobodni mišićno-kožni režnjevi, uzeti sa udaljenog donorskog mesta. Nedostatak ovih režnjeva je što su tehnički komplikovani za uzimanje i presađivanje, zahtevaju više vremena pri intervenciji, kao i mikrohirurško iskustvo, uz rizik od neuspeha [11],[12],[13].

Zbog anatomske specifičnosti regije ramena najbolju alternativu predstavlja upotreba vezanih režnjeva sa vaskularnom peteljkom, kako lokalnih, tako i udaljenih. Lokalni režnjevi sa vaskularnom peteljkom su tehnički manje izazovni, ali su ograničeni po veličini i nisu adekvatni za pokrivanje većih defekata. Najbolji izbor za defekte u ovoj regiji predstavlja upotreba udaljenih vaskularnih režnjeva. Njihove glavne prednosti su pouzdanost i univerzalnost, jednostavnija hirurška tehnika u poređenju sa slobodnim režnjevima i mogućnost brže postoperativne rehabilitacije [14].

Kada je reč o defektima u ramenom pojasu, najčešće se koriste mišićno-kožni režnjevi bazirani na najširem leđnom mišiću (lat. m. latissimus dorsi) i velikom prsnom mišiću (lat. m. pectoralis major), mada u poslednjih nekoliko godina postoji povećano interesovanje za upotrebu vezanog mišićno-kožnog režnja trapeziusa [12]. Literatura je oskudna u radovima koji opisuju rezultate primene ovog režnja u rekonstrukciji defekata u regiji ramena nakon resekcije MTS-a.

U ovom radu će biti prikazan slučaj recidiva MTS-a ramenog pojasa sa primenom široke resekcije i rekonstrukcijom defekta tkiva korišćenjem udaljenog vezanog mišićno-kožnog režnja trapeziusa. Takođe, biće predstavljeni onkološki i funkcionalni rezultati lečenja, uz dodatni pregled literature.

PRIKAZ PACIJENTA

Prikazujemo pacijentkinju staru 31 godinu, koja je u tri navrata operisana zbog MTS-a u predelu levog ramena. Prvi put je učinjena intraleziona procedura – R2 resekcija, gde je patohistološkom analizom utvrđeno da je reč o pleomorfnom dermalnom sarkomu.

Pet meseci posle prve intervencije, nakon kliničkog pregleda, utvrđena je mekotkivna promena u predelu operativnog ožiljka, koja je odgovarala rest-recidivu, što je i potvrđeno na osnovu snimanja nuklearnom magnetnom rezonancom (NMR). Isplanirana je i učinjena resekcija tumora, što je uključivalo kožu, potkožu i deo mišića u predelu levog ramena. Za rekonstrukciju mekotkivnog defekta korišćen je slobodni kožni transplantat parcijalne debljine kože po Tiršu. U narednim nedeljama slobodni transplantat kože je zarastao u potpunosti. Pacijentkinja nije imala subjektivne tegobe u vidu bolova, pokreti u levom ramenu su bili pune amplitude. Patohistološki nalaz pokazao je da se radi o visokogradusnom lejomiosarkomu, sa linijom resekcije udaljenom tri milimetra od tumorske mase. Doneta je odluka da se kod pacijentkinje sprovede lokalna zračna terapija.

Dva meseca nakon operativnog zahvata, kontrolni snimak nuklearnom magnetnom rezonancom je pokazao recidiv (Slika 1) i indikovana je nova operacija. Planirana je i sprovedena široka resekcija tumora. Ovom prilikom granice resekcije su bile udaljene od ivica tumora oko 30 mm na koži i 20 mm u dubokim strukturama, što je uključivalo resekciju kože, potkože, dela deltoidnog mišića i dela lateralne klavikule (Slika 2 a-b). Tako nastali mekotkivni defekt nakon resekcije (Slika 2 c-d) pokriven je vezanim muskulokutanim režnjem trapeziusa. Kao adjuvantna terapija, sprovedena je hemioterapija u vidu tri ciklusa Mono ADM (Adriablastin 75 mg/m2 ), a nakon toga lokalna zračna terapija.

Slika 1. Recidiv mekotkivnog tumora – lejomiosarkoma

Slika 1. Recidiv mekotkivnog tumora – lejomiosarkoma

Slika 2. (a-b-c-d). a – široka resekcija mekotkivnog sarkoma iz regije ramena; b – vaskularna peteljka dorzalne skapularne arterije za donji mišićno-kožni režanj trapeziusa; c – recipijentna regija ramena sa donjim mišićno-kožnim režnjem trapeziusa; d – donorska regija donjeg mišićnokožnog režnja trapeziusa

Slika 2. (a-b-c-d). a – široka resekcija mekotkivnog sarkoma iz regije ramena; b – vaskularna peteljka dorzalne skapularne arterije za donji mišićno-kožni režanj trapeziusa; c – recipijentna regija ramena sa donjim mišićno-kožnim režnjem trapeziusa; d – donorska regija donjeg mišićnokožnog režnja trapeziusa

DISKUSIJA I REZULTATI LEČENJA

MTS na gornjem ekstremitetu, posebno u regiji ramena, predstavljaju veliki izazov u hirurškom lečenju, s obzirom na složenu anatomiju. U ranijoj medicinskoj praksi, ovi pacijenti su, u velikom broju slučajeva, lečeni amputacijom ekstremiteta. Razvoj novih i sofisticiranih dijagnostičkih metoda, napredak hirurške tehnike i formulisanje novih protokola za adjuvantnu terapiju, omogućili su, u većini slučajeva, očuvanje ekstremiteta [15],[16].

Lečenje pacijenata sa MTS-om ramena je multidisciplinarno i zahteva formiranje individualnih terapijskih algoritama za svakog pacijenta. Početni deo tog protokola je resekcija tumora sa odgovarajućim širokim granicama. U poslednjih nekoliko decenija postoji tendencija sužavanja resekcionih granica, ali i dalje postoji kontinuirana naučna kontroverza o njihovoj tačnoj širini [17],[18],[19].

Aktuelna naučna literatura ne samo da nema konkretne smernice za širinu resekcionih granica, već ni standardnu definiciju negativnih granica kod resekcije MTS-a [19]. Iako većina objavljenih serija slučajeva zaključuje da resekciju MTS-a sa pozitivnim granicama prati neprihvatljivo visok procenat lokalnih recidiva [20],[21],[22],[23], nekoliko studija je pokazalo da pozitivna linija resekcije nema uticaja na stopu lokalnog recidiva bolesti [24],[25].

King i saradnici su pokazali da je incidencija lokalnog recidiva slična, bez obzira na to da li je širina resekcionih granica bila manja od 1 mm ili veća od 1 mm [26]. Ovakav nalaz je u suprotnosti sa studijom Dikinsona i saradnika, koja je pokazala da su pozitivne ili granice manje od 1 mm potpuno neadekvatne, ali da nema značajne razlike ukoliko su granice u opsegu od 1 do 4 mm, 5 do 9 mm ili 10 do 19 mm [27]. S druge strane, postoji značajan broj studija koje ističu potrebu za širim granicama resekcije od 1 mm [19]. Neki autori navode da minimalno prihvatljiva negativna granica resekcije ne sme biti manja od 2 mm [28],[29]. Brojne studije podržavaju stav da negativne resekcione granice treba da budu barem 5 mm, ukoliko plan lečenja ne uključuje adjuvantnu radioterapiju, dok se, ukoliko je planirana ovakva terapija, one mogu suziti na 1 mm [18],[30]. S obzirom da postizanje adekvatnih resekcionih granica može biti izuzetno izazovno, mikroskopska udaljenost od tumora od 1 mm smatra se zadovoljavajućom, dok se operativno granice resekcije postavljaju dosta šire, odnosno 20 do 30 mm [31],[32].

Mogućnost rekonstrukcije mekih tkiva ostavlja prostora za postizanje „sigurne“ široke resekcije. Da bi se tumor u celosti uklonio nekada je potrebno napraviti relativno velika oštećenja okolnih tkivnih struktura, što može ostaviti funkcionalne i estetske defekte. Iz opisanog razloga rekonstrukcija mekih tkiva ima ogroman značaj jer omogućava da se postigne šira resekcija tumora, čime se ostvaruju bolja kontrola lokalne bolesti i rezultati lečenja.

Na drugoj operaciji kod prikazane pacijentkinje, urađena je resekcija kojom su dobijene granice od 3 mm. Tom prilikom, mesto resekcije je pokriveno Tiršovim transplantatom, te je došlo do dominantno sekundarnog zarastanja, što je spor proces koji je rezultirao probijanjem vremenskog okvira za zračnu terapiji. U međuvremenu je došlo do pojave recidiva, što je indikovalo primenu radikalne hirurgije, tako da je urađena široka resekcija, usled čega je nastao veliki mekotkivni defekt koji je pokriven vezanim muskulokutanim režnjem trapeziusa. Uprkos primeni radikalne hirurgije, dobijena je granica resekcije od 1 mm, ali je upotreba ovog transplantata omogućila brzo zarastanje, čime je napravljen prostor za blagovremenu primenu hemioterapije, a zatim je ciljano na mestu resekcije sprovedena lokalna zračna terapija.

Veliki tkivni defekti nakon resekcije MTS-a zahtevaju imedijantnu rekonstrukciju kako bi se rana zatvorila i obnovila anatomska funkcija, čime se olakšava rehabilitacija i omogućava blagovremena primena adjuvantnih terapijskih protokola [17]. Kada je u pitanju specifična lokacija MTS-a u regiji ramena, neophodno je da ovi defekti budu zatvoreni otpornim režnjem koji neće ograničavati pokrete u zglobu [33]. Jedan od najpogodnijih režnjeva za rekonstrukciju srednjih do velikih defekata u regiji ramena jeste udaljeni vezani kožno-mišićni režanj trapeziusa. Kompozitni režanj trapeziusa prvi put je opisao i popularizovao Demergas, 1979. godine [34]. Najvažnije prednosti ovog režnja su pristupačnost, lako uzimanje, dobra vaskularizacija, relativno mala debljina i mogućnost dobijanja željenog oblika i veličine. Njegova glavna mana je varijabilnost vaskularizacije i ne baš jednostavno prepoznavanje glavnih krvnih sudova za snabdevanje. Zbog ovih mana se ovaj režanj svrstava u II klasu i zbog toga retko koristi u kliničkoj praksi [35].

Imajući u vidu da se defekt tkiva nakon resekcije MTS-a kod prikazane pacijentkinje nalazio u zadnjem delu ramena, za rekonstrukciju je odabran donji mišićno-kožni režanj trapeziusa. Jedna od značajnijih prednosti korišćenja režnja trapeziusa je očuvanje najšireg leđnog mišića (lat. m. latissimus dorsi), čije premeštanje ostavlja veći defekt u mišićnoj masi sa lošijim estetskim rezultatima i potencijalno značajnim funkcionalnim oštećenjem. S druge strane, trapezasti mišić je manji, ali se može preneti sa značajnim kožnim režnjem što ostavlja manji defekt na donorskom mestu, istovremeno omogućavajući veću slobodu pri pokrivanju mekih tkiva. Nije zanemarljiva ni prednost upotrebe ovog režnja u očuvanju najšireg leđnog mišića za potencijalne kasnije operacije u slučaju lokalnog recidiva bolesti.

Navedene prednosti upotrebe ovog režnja su se potvrdile i u aktuelnom ishodu lečenja prikazane pacijentkinje. Tokom dve godine nakon opisanog hirurškog lečenja pacijentkinja je redovno kontrolisana snimanjem operisane regije nuklearnom magnetnom rezonancom, te kompjuterskom tomografijom pluća, abdomena i male karlice, pri čemu nisu konstatovani ni lokalni recidiv ni sekundarni depoziti. Na funkcionalnom nivou, pacijentkinja ima punu amplitudu pokreta, nema neuroloških ispada niti bolnih senzacija. Sa estetskog aspekta, ožiljak je na zadovoljavajućem nivou.

Iz svega navedenog se izvodi zaključak da je trapezasti mišić gotovo idealan za pokrivanje defekata na ramenu, jer je sam mišić relativno mali, a sa sobom nosi značajan kožni pokrivač koji je dovoljan za zatvaranje srednjih, pa čak i nekih većih defekata. Uz to se štedi najširi leđni mišić, koji je veći mišić i čija transpozicija ostavlja estetski nedostatak i potencijalno funkcionalno ograničenje, a koji bi se mogao iskoristiti u slučaju recidiva i potrebe za ponovnom resekcijom.

 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Volumen 5 Broj 1

Mart 2024

Strane 96-103

 • Ključne reči:
  lejomiosarkom, resekcija tumora, granice resekcije, rekonstruktivna hirurgija
 • Primljen:
  02 Februar 2024
 • Revidiran:
  10 Februar 2024
 • Prihvaćen:
  12 Februar 2024
 • Objavljen online:
  25 Mart 2024
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Petrović B, Rajković S, Bogosavljević N, Stajić M, Mičeta L. Pedicled trapezius musculocutaneous flap in the reconstruction of a shoulder defect after the resection of soft tissue sarcoma: Case report and literature review. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2024;5(1):96-103. doi: 10.5937/smclk5-49043
Autor za korespodenciju

Bojan Petrović
Institut za ortopediju ,,Banjica’’
Mihaila Avramovića 28, 11000 Beograd, Srbija
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


 • 1. Fenzl L, Mehrmann M, Kremp K, Schneider G. Weichteiltumoren: Epidemiologie, Klassifikation und Stadieneinteilung. Radiol. 2017;57(11):973-986. doi:10.1007/s00117-017-0320-1. [CROSSREF]

  2. Toro JR, Travis LB, Wu HJ, Zhu K, Fletcher CDM, Devesa SS. Incidence patterns of soft tissue sarcomas, regardless of primary site, in the surveillance, epidemiology and end results program, 1978–2001: An analysis of 26,758 cases. Int J Cancer. 2006;119(12):2922-2930. doi:10.1002/ijc.22239. [CROSSREF]

  3. Casali PG, Abecassis N, Aro HT, Bauer S, Biagini R, Bielack S, et al; ESMO Guidelines Committee and EURACAN. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018 Oct 1;29(Suppl 4):iv51-iv67. doi: 10.1093/annonc/mdy096. [CROSSREF]

  4. Stiller CA, Trama A, Serraino D, Rossi S, Navarro C, Chirlaque MD, et al; RARECARE Working Group. Descriptive epidemiology of sarcomas in Europe: report from the RARECARE project. Eur J Cancer. 2013 Feb;49(3):684-95. doi: 10.1016/j.ejca.2012.09.011. [CROSSREF]

   5. Lahat G, Lazar A, Lev D. Sarcoma Epidemiology and Etiology: Potential environmental and genetic factors. Surg Clin North Am. 2008;88(3):451-481. doi:10.1016/j.suc.2008.03.006. [CROSSREF]

  6. Gustafson P, Arner M. Soft tissue sarcoma of the upper extremity: descriptive data and outcome in a population-based series of 108 adult patients. J Hand Surg. 1999;24(4):668-674. doi:10.1053/jhsu.1999.0668. [CROSSREF]

  7. Gerrand CH, Wunder JS, Kandel RA, O’Sullivan B, Catton CN, Bell RS, et al. The influence of anatomic location on functional outcome in lower-extremity soft-tissue sarcoma. Ann Surg Oncol. 2004 May;11(5):476-82. doi: 10.1245/ ASO.2004.07.016. [CROSSREF]

  8. Lucattelli E, Lusetti IL, Cipriani F, Innocenti A, De Santis G, Innocenti M. Reconstruction of upper limb soft-tissue defects after sarcoma resection with free flaps: A systematic review. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021;74(4):755- 767. doi:10.1016/j.bjps.2020.10.065. [CROSSREF]

  9. Smith HG, Thomas JM, Smith MJF, Hayes AJ, Strauss DC. Major amputations for extremity soft-tissue sarcoma. Ann Surg Oncol. 2018;25(2):387-393. doi:10.1245/s10434-017-5895-2. [CROSSREF]

  10. Duran-Moreno J, Kontogeorgakos V, Koumarianou A. Soft tissue sarcomas of the upper extremities: Maximizing treatment opportunities and outcomes. Oncol Lett. 2019;18(3):2179-2191. doi:10.3892/ol.2019.10575. [CROSSREF]

  11. Krijgh DD, Mureau MAM. Reconstructive options in patients with late complications after surgery and radiotherapy for head and neck cancer: remember the deltopectoral flap. Ann Plast Surg. 2013;71(2):181-185. doi:10.1097/ SAP.0b013e3182414612. [CROSSREF]

  12. Can A, Orgill DP, Dietmar Ulrich JO, Mureau MAM. The myocutaneous trapezius flap revisited: A treatment algorithm for optimal surgical outcomes based on 43 flap reconstructions. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014;67(12):1669- 1679. doi:10.1016/j.bjps.2014.07.044. [CROSSREF]

  13. Naalla R, Murthy V, Chauhan S, Chinta K, Singhal M. Revisiting the trapezius flap as a reconstructive option for cervico-occipital and thoracic spine regions. Indian J Plast Surg. 2019;52(03):322-323. doi:10.1055/s-0039-3400677. [CROSSREF]

  14. Benanti E, De Santis G, Leti Acciaro A, Colzani G, Baccarani A, Starnoni M. Soft tissue coverage of the upper limb: A flap reconstruction overview. Ann Med Surg. 2020;60:338-343. doi:10.1016/j.amsu.2020.10.069. [CROSSREF]

  15. Brennan MF, Casper ES, Harrison LB, Shiu MH, Gaynor J, Hajdu SI. The role of multimodality therapy in soft-tissue sarcoma: Ann Surg. 1991;214(3):328- 338. doi:10.1097/00000658-199109000-00015. [CROSSREF]

  16. Nichter L, Menendez L. Reconstructive considerations for limb salvage surgery. Orthop Clin North Am. 1993;24(3):511-521.

  17. Koulaxouzidis G, Simunovic F, Bannasch H. Soft tissue sarcomas of the arm – oncosurgical and reconstructive principles within a multimodal, interdisciplinary setting. Front Surg. 2016;3. [Internet]. [Pristupljeno: 14. oktobar, 2022.]. Dostupno: [CROSSREF]

  18. Cates MM, Cates JMM. Surgical resection margin classifications for high-grade pleomorphic soft tissue sarcomas of the extremity or trunk: definitions of adequate resection margins and recommendations for sampling margins from primary resection specimens. Mod Pathol. 2019;32(10):1421-1433. doi:10.1038/s41379-019-0278-9. [CROSSREF]

  19. Sambri A, Caldari E, Fiore M, Zucchini R, Giannini C, Pirini MG, et al. Margin Assessment in Soft Tissue Sarcomas: Review of the Literature. Cancers (Basel). 2021 Apr 2;13(7):1687. doi: 10.3390/cancers13071687. [CROSSREF]

  20. Bilgeri A, Klein A, Lindner LH, Nachbichler S, Knösel T, Birkenmaier C, et al. The Effect of Resection Margin on Local Recurrence and Survival in High Grade Soft Tissue Sarcoma of the Extremities: How Far Is Far Enough? Cancers (Basel). 2020 Sep 8;12(9):2560. doi: 10.3390/cancers12092560. [CROSSREF]

  21. Kawaguchi N, Ahmed AR, Matsumoto S, Manabe J, Matsushita Y. The concept of curative margin in surgery for bone and soft tissue sarcoma: Clin Orthop. 2004;419:165-172. doi:10.1097/00003086-200402000-00027. [CROSSREF]

  22. Vodanovich DA, Spelman T, May D, Slavin J, Choong PFM. Predicting the prognosis of undifferentiated pleomorphic soft tissue sarcoma: a 20‐year experience of 266 cases. ANZ J Surg. 2019;89(9):1045-1050. doi:10.1111/ans.15348. [CROSSREF]

  23. Chen Y, Hao J, Yang Y, Yang J, Hao X. Tumor rupture predicts early metastasis and poor prognosis in stage III soft tissue sarcomas. World J Surg. 2011;35(5):1002-1009. doi:10.1007/s00268-011-0995-9. [CROSSREF]

  24. Kamat NV, Million L, Yao DH, Donaldson SS, Mohler DG, van de Rijn M, et al. The Outcome of Patients With Localized Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma of the Lower Extremity Treated at Stanford University. Am J Clin Oncol. 2019 Feb;42(2):166-171. doi: 10.1097/COC.0000000000000496. [CROSSREF]

  25. Kim YB, Shin KH, Seong J, Roh JK, Kim GE, Hahn SB, et al. Clinical significance of margin status in postoperative radiotherapy for extremity and truncal soft-tissue sarcoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Jan 1;70(1):139-44. doi: 10.1016/j.ijrobp.2007.05.067. [CROSSREF]

  26. King DM, Hackbarth DA, Kirkpatrick A. Extremity soft tissue sarcoma resections: How wide do you need to be? Clin Orthop. 2012;470(3):692-699. doi:10.1007/s11999-011-2167-5. [CROSSREF]

  27. Dickinson IC, Whitwell DJ, Battistuta D, Thompson B, Strobel N, Duggal A, et al. Surgical margin and its influence on survival in soft tissue sarcoma. ANZ J Surg. 2006 Mar;76(3):104-9. doi: 10.1111/j.1445-2197.2006.03615.x. [CROSSREF]

  28. Novais EN, Demiralp B, Alderete J, Larson MC, Rose PS, Sim FH. Do surgical margin and local recurrence influence survival in soft tissue sarcomas? Clin Orthop. 2010;468(11):3003-3011. doi:10.1007/s11999-010-1471-9. [CROSSREF]

  29. Willeumier J, Fiocco M, Nout R, Dijkstra S, Aston W, Pollock R, et al. High-grade soft tissue sarcomas of the extremities: surgical margins influence only local recurrence not overall survival. Int Orthop. 2015 May;39(5):935-41. doi: 10.1007/s00264-015-2694-x. [CROSSREF]

  30. Cates JMM. Modeling continuous prognostic factors in survival analysis: Implications for tumor staging and assessing chemotherapy effect in osteosarcoma. Am J Surg Pathol. 2018;42(4):485-491. doi:10.1097/ PAS.0000000000000995. [CROSSREF]

  31. O’Donnell PW, Griffin AM, Eward WC, Sternheim A, Catton CN, Chung PW, et al. The effect of the setting of a positive surgical margin in soft tissue sarcoma. Cancer. 2014 Sep 15;120(18):2866-75. doi: 10.1002/cncr.28793. [CROSSREF]

  32. Ramu EM, Houdek MT, Isaac CE, Dickie CI, Ferguson PC, Wunder JS. Management of soft-tissue sarcomas; treatment strategies, staging, and outcomes. SICOT-J. 3:20. doi:10.1051/sicotj/2017010. [CROSSREF]

  33. Kim JS, Lee JS, Yoon JO, Park JB. Reconstruction of the shoulder region using a pedicled latissimus dorsi flap after resection of soft tissue due to sarcoma. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009;62(9):1215-1218. doi:10.1016/j. bjps.2007.12.079. [CROSSREF]

  34. Ulrich D, Fuchs P, Pallua N. Preexpanded vertical trapezius musculocutaneous flap for reconstruction of a severe neck contracture after burn injury: J Burn Care Res. 2008;29(2):386-389. doi:10.1097/BCR.0b013e31816677d9. [CROSSREF]

  35. Behr B, Wagner JM, Wallner C, Harati K, Lehnhardt M, Daigeler A. Reconstructive options for oncologic posterior trunk defects: a review. Front Oncol. 2016 Mar 8;6:51. doi: 10.3389/fonc.2016.00051. [CROSSREF]


LITERATURA

1. Fenzl L, Mehrmann M, Kremp K, Schneider G. Weichteiltumoren: Epidemiologie, Klassifikation und Stadieneinteilung. Radiol. 2017;57(11):973-986. doi:10.1007/s00117-017-0320-1. [CROSSREF]

2. Toro JR, Travis LB, Wu HJ, Zhu K, Fletcher CDM, Devesa SS. Incidence patterns of soft tissue sarcomas, regardless of primary site, in the surveillance, epidemiology and end results program, 1978–2001: An analysis of 26,758 cases. Int J Cancer. 2006;119(12):2922-2930. doi:10.1002/ijc.22239. [CROSSREF]

3. Casali PG, Abecassis N, Aro HT, Bauer S, Biagini R, Bielack S, et al; ESMO Guidelines Committee and EURACAN. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018 Oct 1;29(Suppl 4):iv51-iv67. doi: 10.1093/annonc/mdy096. [CROSSREF]

4. Stiller CA, Trama A, Serraino D, Rossi S, Navarro C, Chirlaque MD, et al; RARECARE Working Group. Descriptive epidemiology of sarcomas in Europe: report from the RARECARE project. Eur J Cancer. 2013 Feb;49(3):684-95. doi: 10.1016/j.ejca.2012.09.011. [CROSSREF]

 5. Lahat G, Lazar A, Lev D. Sarcoma Epidemiology and Etiology: Potential environmental and genetic factors. Surg Clin North Am. 2008;88(3):451-481. doi:10.1016/j.suc.2008.03.006. [CROSSREF]

6. Gustafson P, Arner M. Soft tissue sarcoma of the upper extremity: descriptive data and outcome in a population-based series of 108 adult patients. J Hand Surg. 1999;24(4):668-674. doi:10.1053/jhsu.1999.0668. [CROSSREF]

7. Gerrand CH, Wunder JS, Kandel RA, O’Sullivan B, Catton CN, Bell RS, et al. The influence of anatomic location on functional outcome in lower-extremity soft-tissue sarcoma. Ann Surg Oncol. 2004 May;11(5):476-82. doi: 10.1245/ ASO.2004.07.016. [CROSSREF]

8. Lucattelli E, Lusetti IL, Cipriani F, Innocenti A, De Santis G, Innocenti M. Reconstruction of upper limb soft-tissue defects after sarcoma resection with free flaps: A systematic review. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021;74(4):755- 767. doi:10.1016/j.bjps.2020.10.065. [CROSSREF]

9. Smith HG, Thomas JM, Smith MJF, Hayes AJ, Strauss DC. Major amputations for extremity soft-tissue sarcoma. Ann Surg Oncol. 2018;25(2):387-393. doi:10.1245/s10434-017-5895-2. [CROSSREF]

10. Duran-Moreno J, Kontogeorgakos V, Koumarianou A. Soft tissue sarcomas of the upper extremities: Maximizing treatment opportunities and outcomes. Oncol Lett. 2019;18(3):2179-2191. doi:10.3892/ol.2019.10575. [CROSSREF]

11. Krijgh DD, Mureau MAM. Reconstructive options in patients with late complications after surgery and radiotherapy for head and neck cancer: remember the deltopectoral flap. Ann Plast Surg. 2013;71(2):181-185. doi:10.1097/ SAP.0b013e3182414612. [CROSSREF]

12. Can A, Orgill DP, Dietmar Ulrich JO, Mureau MAM. The myocutaneous trapezius flap revisited: A treatment algorithm for optimal surgical outcomes based on 43 flap reconstructions. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014;67(12):1669- 1679. doi:10.1016/j.bjps.2014.07.044. [CROSSREF]

13. Naalla R, Murthy V, Chauhan S, Chinta K, Singhal M. Revisiting the trapezius flap as a reconstructive option for cervico-occipital and thoracic spine regions. Indian J Plast Surg. 2019;52(03):322-323. doi:10.1055/s-0039-3400677. [CROSSREF]

14. Benanti E, De Santis G, Leti Acciaro A, Colzani G, Baccarani A, Starnoni M. Soft tissue coverage of the upper limb: A flap reconstruction overview. Ann Med Surg. 2020;60:338-343. doi:10.1016/j.amsu.2020.10.069. [CROSSREF]

15. Brennan MF, Casper ES, Harrison LB, Shiu MH, Gaynor J, Hajdu SI. The role of multimodality therapy in soft-tissue sarcoma: Ann Surg. 1991;214(3):328- 338. doi:10.1097/00000658-199109000-00015. [CROSSREF]

16. Nichter L, Menendez L. Reconstructive considerations for limb salvage surgery. Orthop Clin North Am. 1993;24(3):511-521.

17. Koulaxouzidis G, Simunovic F, Bannasch H. Soft tissue sarcomas of the arm – oncosurgical and reconstructive principles within a multimodal, interdisciplinary setting. Front Surg. 2016;3. [Internet]. [Pristupljeno: 14. oktobar, 2022.]. Dostupno: [CROSSREF]

18. Cates MM, Cates JMM. Surgical resection margin classifications for high-grade pleomorphic soft tissue sarcomas of the extremity or trunk: definitions of adequate resection margins and recommendations for sampling margins from primary resection specimens. Mod Pathol. 2019;32(10):1421-1433. doi:10.1038/s41379-019-0278-9. [CROSSREF]

19. Sambri A, Caldari E, Fiore M, Zucchini R, Giannini C, Pirini MG, et al. Margin Assessment in Soft Tissue Sarcomas: Review of the Literature. Cancers (Basel). 2021 Apr 2;13(7):1687. doi: 10.3390/cancers13071687. [CROSSREF]

20. Bilgeri A, Klein A, Lindner LH, Nachbichler S, Knösel T, Birkenmaier C, et al. The Effect of Resection Margin on Local Recurrence and Survival in High Grade Soft Tissue Sarcoma of the Extremities: How Far Is Far Enough? Cancers (Basel). 2020 Sep 8;12(9):2560. doi: 10.3390/cancers12092560. [CROSSREF]

21. Kawaguchi N, Ahmed AR, Matsumoto S, Manabe J, Matsushita Y. The concept of curative margin in surgery for bone and soft tissue sarcoma: Clin Orthop. 2004;419:165-172. doi:10.1097/00003086-200402000-00027. [CROSSREF]

22. Vodanovich DA, Spelman T, May D, Slavin J, Choong PFM. Predicting the prognosis of undifferentiated pleomorphic soft tissue sarcoma: a 20‐year experience of 266 cases. ANZ J Surg. 2019;89(9):1045-1050. doi:10.1111/ans.15348. [CROSSREF]

23. Chen Y, Hao J, Yang Y, Yang J, Hao X. Tumor rupture predicts early metastasis and poor prognosis in stage III soft tissue sarcomas. World J Surg. 2011;35(5):1002-1009. doi:10.1007/s00268-011-0995-9. [CROSSREF]

24. Kamat NV, Million L, Yao DH, Donaldson SS, Mohler DG, van de Rijn M, et al. The Outcome of Patients With Localized Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma of the Lower Extremity Treated at Stanford University. Am J Clin Oncol. 2019 Feb;42(2):166-171. doi: 10.1097/COC.0000000000000496. [CROSSREF]

25. Kim YB, Shin KH, Seong J, Roh JK, Kim GE, Hahn SB, et al. Clinical significance of margin status in postoperative radiotherapy for extremity and truncal soft-tissue sarcoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Jan 1;70(1):139-44. doi: 10.1016/j.ijrobp.2007.05.067. [CROSSREF]

26. King DM, Hackbarth DA, Kirkpatrick A. Extremity soft tissue sarcoma resections: How wide do you need to be? Clin Orthop. 2012;470(3):692-699. doi:10.1007/s11999-011-2167-5. [CROSSREF]

27. Dickinson IC, Whitwell DJ, Battistuta D, Thompson B, Strobel N, Duggal A, et al. Surgical margin and its influence on survival in soft tissue sarcoma. ANZ J Surg. 2006 Mar;76(3):104-9. doi: 10.1111/j.1445-2197.2006.03615.x. [CROSSREF]

28. Novais EN, Demiralp B, Alderete J, Larson MC, Rose PS, Sim FH. Do surgical margin and local recurrence influence survival in soft tissue sarcomas? Clin Orthop. 2010;468(11):3003-3011. doi:10.1007/s11999-010-1471-9. [CROSSREF]

29. Willeumier J, Fiocco M, Nout R, Dijkstra S, Aston W, Pollock R, et al. High-grade soft tissue sarcomas of the extremities: surgical margins influence only local recurrence not overall survival. Int Orthop. 2015 May;39(5):935-41. doi: 10.1007/s00264-015-2694-x. [CROSSREF]

30. Cates JMM. Modeling continuous prognostic factors in survival analysis: Implications for tumor staging and assessing chemotherapy effect in osteosarcoma. Am J Surg Pathol. 2018;42(4):485-491. doi:10.1097/ PAS.0000000000000995. [CROSSREF]

31. O’Donnell PW, Griffin AM, Eward WC, Sternheim A, Catton CN, Chung PW, et al. The effect of the setting of a positive surgical margin in soft tissue sarcoma. Cancer. 2014 Sep 15;120(18):2866-75. doi: 10.1002/cncr.28793. [CROSSREF]

32. Ramu EM, Houdek MT, Isaac CE, Dickie CI, Ferguson PC, Wunder JS. Management of soft-tissue sarcomas; treatment strategies, staging, and outcomes. SICOT-J. 3:20. doi:10.1051/sicotj/2017010. [CROSSREF]

33. Kim JS, Lee JS, Yoon JO, Park JB. Reconstruction of the shoulder region using a pedicled latissimus dorsi flap after resection of soft tissue due to sarcoma. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009;62(9):1215-1218. doi:10.1016/j. bjps.2007.12.079. [CROSSREF]

34. Ulrich D, Fuchs P, Pallua N. Preexpanded vertical trapezius musculocutaneous flap for reconstruction of a severe neck contracture after burn injury: J Burn Care Res. 2008;29(2):386-389. doi:10.1097/BCR.0b013e31816677d9. [CROSSREF]

35. Behr B, Wagner JM, Wallner C, Harati K, Lehnhardt M, Daigeler A. Reconstructive options for oncologic posterior trunk defects: a review. Front Oncol. 2016 Mar 8;6:51. doi: 10.3389/fonc.2016.00051. [CROSSREF]

1. Fenzl L, Mehrmann M, Kremp K, Schneider G. Weichteiltumoren: Epidemiologie, Klassifikation und Stadieneinteilung. Radiol. 2017;57(11):973-986. doi:10.1007/s00117-017-0320-1. [CROSSREF]

2. Toro JR, Travis LB, Wu HJ, Zhu K, Fletcher CDM, Devesa SS. Incidence patterns of soft tissue sarcomas, regardless of primary site, in the surveillance, epidemiology and end results program, 1978–2001: An analysis of 26,758 cases. Int J Cancer. 2006;119(12):2922-2930. doi:10.1002/ijc.22239. [CROSSREF]

3. Casali PG, Abecassis N, Aro HT, Bauer S, Biagini R, Bielack S, et al; ESMO Guidelines Committee and EURACAN. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018 Oct 1;29(Suppl 4):iv51-iv67. doi: 10.1093/annonc/mdy096. [CROSSREF]

4. Stiller CA, Trama A, Serraino D, Rossi S, Navarro C, Chirlaque MD, et al; RARECARE Working Group. Descriptive epidemiology of sarcomas in Europe: report from the RARECARE project. Eur J Cancer. 2013 Feb;49(3):684-95. doi: 10.1016/j.ejca.2012.09.011. [CROSSREF]

 5. Lahat G, Lazar A, Lev D. Sarcoma Epidemiology and Etiology: Potential environmental and genetic factors. Surg Clin North Am. 2008;88(3):451-481. doi:10.1016/j.suc.2008.03.006. [CROSSREF]

6. Gustafson P, Arner M. Soft tissue sarcoma of the upper extremity: descriptive data and outcome in a population-based series of 108 adult patients. J Hand Surg. 1999;24(4):668-674. doi:10.1053/jhsu.1999.0668. [CROSSREF]

7. Gerrand CH, Wunder JS, Kandel RA, O’Sullivan B, Catton CN, Bell RS, et al. The influence of anatomic location on functional outcome in lower-extremity soft-tissue sarcoma. Ann Surg Oncol. 2004 May;11(5):476-82. doi: 10.1245/ ASO.2004.07.016. [CROSSREF]

8. Lucattelli E, Lusetti IL, Cipriani F, Innocenti A, De Santis G, Innocenti M. Reconstruction of upper limb soft-tissue defects after sarcoma resection with free flaps: A systematic review. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021;74(4):755- 767. doi:10.1016/j.bjps.2020.10.065. [CROSSREF]

9. Smith HG, Thomas JM, Smith MJF, Hayes AJ, Strauss DC. Major amputations for extremity soft-tissue sarcoma. Ann Surg Oncol. 2018;25(2):387-393. doi:10.1245/s10434-017-5895-2. [CROSSREF]

10. Duran-Moreno J, Kontogeorgakos V, Koumarianou A. Soft tissue sarcomas of the upper extremities: Maximizing treatment opportunities and outcomes. Oncol Lett. 2019;18(3):2179-2191. doi:10.3892/ol.2019.10575. [CROSSREF]

11. Krijgh DD, Mureau MAM. Reconstructive options in patients with late complications after surgery and radiotherapy for head and neck cancer: remember the deltopectoral flap. Ann Plast Surg. 2013;71(2):181-185. doi:10.1097/ SAP.0b013e3182414612. [CROSSREF]

12. Can A, Orgill DP, Dietmar Ulrich JO, Mureau MAM. The myocutaneous trapezius flap revisited: A treatment algorithm for optimal surgical outcomes based on 43 flap reconstructions. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014;67(12):1669- 1679. doi:10.1016/j.bjps.2014.07.044. [CROSSREF]

13. Naalla R, Murthy V, Chauhan S, Chinta K, Singhal M. Revisiting the trapezius flap as a reconstructive option for cervico-occipital and thoracic spine regions. Indian J Plast Surg. 2019;52(03):322-323. doi:10.1055/s-0039-3400677. [CROSSREF]

14. Benanti E, De Santis G, Leti Acciaro A, Colzani G, Baccarani A, Starnoni M. Soft tissue coverage of the upper limb: A flap reconstruction overview. Ann Med Surg. 2020;60:338-343. doi:10.1016/j.amsu.2020.10.069. [CROSSREF]

15. Brennan MF, Casper ES, Harrison LB, Shiu MH, Gaynor J, Hajdu SI. The role of multimodality therapy in soft-tissue sarcoma: Ann Surg. 1991;214(3):328- 338. doi:10.1097/00000658-199109000-00015. [CROSSREF]

16. Nichter L, Menendez L. Reconstructive considerations for limb salvage surgery. Orthop Clin North Am. 1993;24(3):511-521.

17. Koulaxouzidis G, Simunovic F, Bannasch H. Soft tissue sarcomas of the arm – oncosurgical and reconstructive principles within a multimodal, interdisciplinary setting. Front Surg. 2016;3. [Internet]. [Pristupljeno: 14. oktobar, 2022.]. Dostupno: [CROSSREF]

18. Cates MM, Cates JMM. Surgical resection margin classifications for high-grade pleomorphic soft tissue sarcomas of the extremity or trunk: definitions of adequate resection margins and recommendations for sampling margins from primary resection specimens. Mod Pathol. 2019;32(10):1421-1433. doi:10.1038/s41379-019-0278-9. [CROSSREF]

19. Sambri A, Caldari E, Fiore M, Zucchini R, Giannini C, Pirini MG, et al. Margin Assessment in Soft Tissue Sarcomas: Review of the Literature. Cancers (Basel). 2021 Apr 2;13(7):1687. doi: 10.3390/cancers13071687. [CROSSREF]

20. Bilgeri A, Klein A, Lindner LH, Nachbichler S, Knösel T, Birkenmaier C, et al. The Effect of Resection Margin on Local Recurrence and Survival in High Grade Soft Tissue Sarcoma of the Extremities: How Far Is Far Enough? Cancers (Basel). 2020 Sep 8;12(9):2560. doi: 10.3390/cancers12092560. [CROSSREF]

21. Kawaguchi N, Ahmed AR, Matsumoto S, Manabe J, Matsushita Y. The concept of curative margin in surgery for bone and soft tissue sarcoma: Clin Orthop. 2004;419:165-172. doi:10.1097/00003086-200402000-00027. [CROSSREF]

22. Vodanovich DA, Spelman T, May D, Slavin J, Choong PFM. Predicting the prognosis of undifferentiated pleomorphic soft tissue sarcoma: a 20‐year experience of 266 cases. ANZ J Surg. 2019;89(9):1045-1050. doi:10.1111/ans.15348. [CROSSREF]

23. Chen Y, Hao J, Yang Y, Yang J, Hao X. Tumor rupture predicts early metastasis and poor prognosis in stage III soft tissue sarcomas. World J Surg. 2011;35(5):1002-1009. doi:10.1007/s00268-011-0995-9. [CROSSREF]

24. Kamat NV, Million L, Yao DH, Donaldson SS, Mohler DG, van de Rijn M, et al. The Outcome of Patients With Localized Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma of the Lower Extremity Treated at Stanford University. Am J Clin Oncol. 2019 Feb;42(2):166-171. doi: 10.1097/COC.0000000000000496. [CROSSREF]

25. Kim YB, Shin KH, Seong J, Roh JK, Kim GE, Hahn SB, et al. Clinical significance of margin status in postoperative radiotherapy for extremity and truncal soft-tissue sarcoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Jan 1;70(1):139-44. doi: 10.1016/j.ijrobp.2007.05.067. [CROSSREF]

26. King DM, Hackbarth DA, Kirkpatrick A. Extremity soft tissue sarcoma resections: How wide do you need to be? Clin Orthop. 2012;470(3):692-699. doi:10.1007/s11999-011-2167-5. [CROSSREF]

27. Dickinson IC, Whitwell DJ, Battistuta D, Thompson B, Strobel N, Duggal A, et al. Surgical margin and its influence on survival in soft tissue sarcoma. ANZ J Surg. 2006 Mar;76(3):104-9. doi: 10.1111/j.1445-2197.2006.03615.x. [CROSSREF]

28. Novais EN, Demiralp B, Alderete J, Larson MC, Rose PS, Sim FH. Do surgical margin and local recurrence influence survival in soft tissue sarcomas? Clin Orthop. 2010;468(11):3003-3011. doi:10.1007/s11999-010-1471-9. [CROSSREF]

29. Willeumier J, Fiocco M, Nout R, Dijkstra S, Aston W, Pollock R, et al. High-grade soft tissue sarcomas of the extremities: surgical margins influence only local recurrence not overall survival. Int Orthop. 2015 May;39(5):935-41. doi: 10.1007/s00264-015-2694-x. [CROSSREF]

30. Cates JMM. Modeling continuous prognostic factors in survival analysis: Implications for tumor staging and assessing chemotherapy effect in osteosarcoma. Am J Surg Pathol. 2018;42(4):485-491. doi:10.1097/ PAS.0000000000000995. [CROSSREF]

31. O’Donnell PW, Griffin AM, Eward WC, Sternheim A, Catton CN, Chung PW, et al. The effect of the setting of a positive surgical margin in soft tissue sarcoma. Cancer. 2014 Sep 15;120(18):2866-75. doi: 10.1002/cncr.28793. [CROSSREF]

32. Ramu EM, Houdek MT, Isaac CE, Dickie CI, Ferguson PC, Wunder JS. Management of soft-tissue sarcomas; treatment strategies, staging, and outcomes. SICOT-J. 3:20. doi:10.1051/sicotj/2017010. [CROSSREF]

33. Kim JS, Lee JS, Yoon JO, Park JB. Reconstruction of the shoulder region using a pedicled latissimus dorsi flap after resection of soft tissue due to sarcoma. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009;62(9):1215-1218. doi:10.1016/j. bjps.2007.12.079. [CROSSREF]

34. Ulrich D, Fuchs P, Pallua N. Preexpanded vertical trapezius musculocutaneous flap for reconstruction of a severe neck contracture after burn injury: J Burn Care Res. 2008;29(2):386-389. doi:10.1097/BCR.0b013e31816677d9. [CROSSREF]

35. Behr B, Wagner JM, Wallner C, Harati K, Lehnhardt M, Daigeler A. Reconstructive options for oncologic posterior trunk defects: a review. Front Oncol. 2016 Mar 8;6:51. doi: 10.3389/fonc.2016.00051. [CROSSREF]


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh