Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Editorijal

Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili.

Sokrat
Doc. dr Mlađan Golubović
Prof. dr Zoran Bukumirić
Tehnički urednik
Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore

Poštovane koleginice i kolege,

Uz izuzetno zadovoljstvo predstavljam vam treću svesku „Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore“ za 2023. godinu. Počastvovan sam pozivom Uredništva da napišem ovaj uvodnik, koji ću po- četi zapažanjem da od svog osnivanja ovaj časopis aktivno doprinosi razvoju struke i nauke. Posebno mi je drago što mogu da primetim i da ga sve veći broj autora vidi kao pravo mesto za predstavljanje rezultata svog rada.

Nalazimo se u vremenu kada pandemija korona virusa istovremeno egzistira sa svim ostalim zdrav- stvenim izazovima koji su postojali i pre nje, a nisu prestali da postoje ni kada je korona zakucala za naša vrata. Takva situacija je za naše zdravstvo otvorila nova pitanja i neophodnost da se struka i nauka prila- gode novom vremenu. Sve to je naš časopis aktivno ispratio od svojih početaka do danas. Ubeđen sam da će tako biti i ubuduće. Raduje me široki spektar tema, jer znam da je to pravi indikator da je sadašnje stanje sagledano iz mnogo uglova, a to je preduslov da nova rešenja za unapređenje zdravstva budu valjana i korisna.

Verujem da će radovi koji su prošli izbor Uredništva i recenzenata i nalaze se u ovoj svesci privući pažnju naših cenjenih čitalaca.

Po izboru urednika je originalno istraživanje Zorice Terzić i saradnika, koje se bavi ispitivanjem uče- stalosti upotrebe anksiolitika, te faktora povezanih sa nemedicinskom upotrebom ovih lekova među odraslim osobama u Srbiji. Rad predstavlja sekundarnu analizu podataka iz Nacionalnog istraživanja o stilovima života – zloupotreba supstanci i kockanje, sprovedenog 2014. i 2018. godine, na ukupno 7.385 učesnika.

Originalni rad Anabeli Estevez Garsije i saradnika predstavlja prospektivnu studiju u kojoj je pro- cenjivan uticaj anamua, moringe, spiruline i hlorele, koje se rutinski koriste na Kubi, na kvalitet života onkoloških pacijenata u Srbiji.

Aleksandar Ristanović i saradnici su, u svom originalnom radu, prikazali iskustva svog centra sa eksci- zijom ektopično lokalizovanih medijastinalnih paratireoidnih žlezda, koje mogu biti bezbedno i uspeš- no ekscidirane primenom video asistiranog torakoskopskog hirurškog pristupa (VATS), čime se izbegava klasično otvaranje grudnog koša.

U svom originalnom istraživanju, Ljubiša Jovanović i saradnici su upoređivali ekspresiju PD-L1 markera (programirani ligand ćelijske smrti-1) na karcinomskim ćelijama jajnika u citološkom materijalu, u peritonealnim metastazama i u primarnom tumoru.

Zorica Cvetković i Olivera Marković, u svom preglednom radu, navode osnovne mehanizme kardio- toksičnosti najvažnijih grupa antineoplastičnih lekova, njihove kliničke manifestacije, kao i savremene preporuke za primarnu i sekundarnu prevenciju.

U preglednom radu Jelene Janković i saradnika obrađuje se značaj adenozin deaminaze u dijagno- stikovanju tuberkuloznog pleuritisa.

Rad Ivane Novaković i saradnika daje pregled postojećih dokaza o povezanosti fetalne ishrane i ra- zvoja hroničnih bolesti u toku života, kroz maternalno-fetalnu interakciju i moduliranje u stvaranju nove populacije.

U svom preglednom radu, Katarina Boričić i saradnici daju osvrt na multidisciplinarni pristup, kao savremeni pristup timskom radu u promociji zdravlja, koji je i preduslov za efikasna dostignuća u una- pređenju zdravlja.

Pregledni rada Slađane Šiljak i saradnika bavi savremenim etičkim pitanjima i moralnim dilemama sa kojima se zdravstveni radnici susreću tokom sprovođenja akcija promocije zdravlja.

U svom radu, Slobodan Todorović i saradnici daju pregled upotrebe negativnog pritiska u terapiji rana.

Hvala svima koji su učestvovali u stvaranju ove sveske, a hvala i vama, dragi čitaoci, na interesovanju da ispratite naučne i stručne radove naših cenjenih kolega. Ovo je dobra prilika da pozovem sve zainte- resovane autore da pripreme i pošalju svoje priloge za sledeću svesku.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh