Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Prikaz slučaja

Uloga hiperbarične oksigenoterapije u lečenju progresivne infekcije stopala kod pacijenta obolelog od diabetes mellitus-a de novo – Prikaz slučaja

Dragana Danilović1, Jelena Milošević1, Predrag Brkić2
 • Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu, Beograd, Srbija
 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku fiziologiju „Rihard Burijan“, Beograd, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) predstavlja terapijsku i dijagnostičku metodu u kojoj pacijent udiše 100% molekulski kiseonik pod pritiskom većim od jedne apsolutne atmosfere (ATA) u hiperbaričnim komorama. Diabetes mellitus je heterogena grupa poremećaja metabolizma koji se manifestuju povišenjem nivoa glukoze u krvi, a uzrokovani su ili nedovoljnim lučenjem ili neadekvatnom funkcijom insulina. Dijabetesno stopalo je najčešća hronična komplikacija diabetes mellitus-a.

Prikaz slučaja: Predstavljamo slučaj pedesettrogodišnjeg pacijenta koji je upućen u našu ustanovu radi sprovođenja hiperbarične oksigenoterapije zbog vlažne gangrene i flegmone desnog stopala. Pacijent, novootkriveni dijabetičar, hospitalizovan je u tercijarnoj ustanovi gde je učinjena hirurška obrada rane. Uvedena je adekvatna antibiotska, antiagregaciona i insulinska terapija, radi što bolje glikoregulacije. Učinjen je rendgen (RTG) snimak desnog stopala kojim je verifikovano prisustvo gasa u mekotkivnim strukturama. S obzirom na lokalni nalaz sa progresijom i propagacijom infekcije put proksimalno, uz prisustvo gasa, odmah je započeta hiperbarična oksigenoterapija po hitnom protokolu, u cilju pokušaja spasavanja ekstremiteta. Nakon sprovedenih 30 hiperbaričnih oksigenoterapija, lokalni nalaz je bio znatno bolji, bez ugroženosti ekstremiteta.

Zaključak: Bilo kakav nedostatak u kontinuitetu kože, imunitetu i vaskularizaciji može se smatrati faktorom rizika za razvoj flegmone kod dijabetičara. Dijabetesno stopalo je posledica neuroishemijskih promena, koje se povremeno komplikuju dodatnom infekcijom. Prema preporukama Desete evropske konsenzus konferencije hiperbarične medicine, indikacije za primenu hiperbarične oksigenoterapije su klasifikovane prema jačini dokaza, a upravo za pomenutu patologiju postoji visok nivo saglasnosti. Prikazom ovog slučaja želeli smo da pokažemo da je moguće uspešno sanirati teške infekcije dijabetesnog stopala primenom hiperbarične oksigenoterapije, uz multidisciplinarni pristup.


UVOD

Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) predstavlja terapijsku i dijagnostičku metodu u kojoj pacijent udiše 100% molekulski kiseonik pod pritiskom većim od jedne apsolutne atmosfere (ATA) u hiperbaričnim komorama [1]. Diabetes mellitus je heterogena grupa poremećaja metabolizma koji se manifestuju povišenjem nivoa glukoze u krvi, a uzrokovani su ili nedovoljnim lučenjem ili neadekvatnom funkcijom insulina [2]. Hiperbarična oksigenacija je danas široko prihvaćena terapijska metoda, koja se primenjuje u terapiji niza kliničkih stanja, kao što su: komplikacije dijabetesa, hronične nezarastajuće rane, opekotine, rezistentne bakterijske infekcije, kompartment sindrom, kompromitovani graftovi, intrakranijalni abscesi, radijacione povrede, refraktorni osteomijelitis i okluzija arteriae centralis retinae [3],[4]. Dijabetesno stopalo je najčešća hronična komplikacija diabetes mellitus-a. Pod dijabetesnim stopalom se podrazumevaju promene koje nastaju međusobnim delovanjem dijabetesne neuropatije i angiopatije. Klinički se manifestuje u vidu ulceracija (sa infekcijom ili bez nje), tipičnog deformiteta stopala, hroničnog otoka, ishemičnih promena, pa sve do nastanka nekroze i gangrene, koje mogu posledično dovesti do amputacije, koja je značajni uzročnik morbiditeta i invalidnosti u populaciji obolelih od diabetes mellitus-a [5]. U 80% amputacija, prethodila je ulkusna bolest stopala [6].

Cilj ovog prikaza jeste da se pokaže kako multidisciplinarni pristup u lečenju dijabetesnog stopala, uz primenu hiperbarične oksigenoterapije, može da sačuva ekstremitet, čime se izbegava amputacija dela ili celog ekstremiteta.

PRIKAZ SLUČAJA

Pacijent star 53 godine hitno je upućen u našu ustanovu radi sprovođenja hiperbarične oksigenoterapije, zbog vlažne gangrene i flegmone desnog stopala. Prethodnog dana je hospitalizovan kao hitan slučaj u tercijarnoj ustanovi u Beogradu. Pacijent je bio novootkriveni dijabetičar. Na prijemu je utvrđena vrednost glikemije od 23 mmol/L, te je odmah uvedena insulinska terapija od strane endokrinologa. Pacijent se žalio na malaksalost, pojačanu žeđ i povišenu temperaturu, do 39 ºC. Naveo je i da je deset dana pre prijema zadobio žulj na prvom prstu desnog stopala, zbog nošenja neadekvatne obuće. Izmeren je arterijski krvni pritisak od 130/75 mmHg, dok su vrednosti za C-reaktivni protein i leukocite iznosile CRP = 267, Le = 15 x 109 /L.

U lokalnom nalazu utvrđeno je da je desno stopalo bilo otečeno, crveno, bolno, povišene lokalne temperature, sa znacima flegmone i sa dve ulkusne promene. Jedna promena je bila na dorzalnom delu prvog prsta, a druga je bila sa medijalne strane stopala u nivou glavice prve metatarzalne (MT) kosti. Pritiskom od skočnog zgloba (TLC), (lat. articulatio talocruralisATC) put distalno dobijena je obilna količina gnoja neprijatnog, putridnog mirisa. Učinjena je neophodna hirurška obrada rane (lateralna i dorzalna incizija u cilju drenaže gnojnog sadržaja) i ordinirana je antibiotska terapija (ceftriakson 2 g, i.m.; amikacin 500 mg, 2x1 i.m.; metronidazol 3 x 400 mg). RTG snimak stopala dao je sledeći nalaz: osteoliza proksimalne i distalne falange prvog prsta i rasvetljenje u mekotkivnim strukturama stopala – gas. S obzirom na lokalni nalaz, godine pacijenta, komplikacije osnovnog oboljenja i tešku infekciju desnog stopala uz prisustvo gasa, odmah je uključen u program hiperbarične oksigenacije po hitnom protokolu. HBO terapija je sprovedena u višemesnoj HAUX komori pri pritisku od 2,8 ATA, po 90 minuta, na 8 sati (5 terapija), a zatim je pacijent preveden na terapijski protokol od 2,5 ATA, po 70 minuta, svakodnevno. Sprovedeno je ukupno 30 HBO terapija, uz redovno previjanje i praćenje od strane lekara Specijalne bolnice za hiperbaričnu medicinu. Na otpustu, lokalni nalaz je bio znatno poboljšan i pokazivao je ulcere ispunjene čistim granulacionim tkivom, bez znakova infekcije u fazi sanacije. Pacijent je redovno kontrolisan u našoj ustanovi do potpune sanacije promena, uz savet o strogoj kontroli glikemije i nošenju adekvatne obuće.

DISKUSIJA

Prema podacima Međunarodne dijabetičke federacije (International Diabetes Federation – IDF), amputacija kod osoba obolelih od dijabetesa je 10 do 20 puta češća nego kod pacijenata koji nisu oboleli od dijabetesa [7]. Pojava ulceracija na stopalu, zatim nastanak gangrene i posledične amputacije su značajni uzroci morbiditeta i invalidnosti kod obolelih od dijabetesa.

Procenjuje se da, usled komplikacija dijabetesa, na svakih 30 sekundi neko, negde u svetu, izgubi donji ekstremitet ili deo donjeg ekstremiteta [7], (Slika 1).

Slika 1. Slika preuzeta sa https://www.idf.org/ ouractivities/careprevention/ diabetic-foot.html

Slika 1. Slika preuzeta sa https://www.idf.org/ouractivities/careprevention/diabetic-foot.html

Primenom hiperbarične oksigenoterapije, zaustavlja se i redukuje obim i progresija infektivnog procesa i potreba za dodatnim hirurškim intervencijama i amputacijama (Slika 2).

Slika 2 – A, B, C, D, E, F. Lokalni nalaz na početku, u toku i na kraju HBO terapije

Slika 2 – A, B, C, D, E, F. Lokalni nalaz na početku, u toku i na kraju HBO terapije

Prikazom ovog slučaja želeli smo da pokažemo da je moguće uspešno sačuvati ekstremitet kod progresivne gasne infekcije dijabetesnog stopala, pravovremenim uključivanjem pacijenata u program HBO tretmana, uz konsultaciju i saradnju sa svim specijalistima uključenim u dijagnostiku i terapiju, kako osnovne metaboličke bolesti, tako i posledičnog stanja.

SPISAK SKRAĆENICA

HBOT – hiperbarična oksigenoterapija
ATA - apsolutna atmosfera
CRP – C-reaktivni protein
Le – leukociti
IDF - Međunarodna dijabetička federacija (engl. International Diabetes Federation)
MT – metatarzalna
TLC – talokruralni
RTG – rendgen

 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Volumen 3 Broj 4

Decembar 2022

Strane 487-491

 • Ključne reči:
  HBOT, dijabetesno stopalo, flegmona, gasna gangrena
 • Primljen:
  21 Oktobar 2022
 • Revidiran:
  17 Novembar 2022
 • Prihvaćen:
  21 Novembar 2022
 • Objavljen online:
  25 Decembar 2022
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Danilović D, Milošević J, Brkić P. The role of hyperbaric oxygen therapy in treating progressive infection of the foot in a newly diagnosed diabetes mellitus patient: Case report. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2022;3(4):487-91. doi: 10.5937/smclk3-40756
Autor za korespodenciju

Dragana Danilović
Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu
Mačkov kamen 24 a, 11000 Beograd, Srbija
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.LITERATURA

1. Gill AL, Bell CN. Hyperbaric oxygen: its uses, mechanisms of action and outcomes. QJM. 2004 Jul;97(7):385-95. doi: 10.1093/qjmed/hch074. [CROSSREF]

2. German Diabetes Association: Clinical Practice Guideliness. 2019 :127 (Suppl 1). Thieme.

3. Björnsdóttir S, Gottfredsson M, Thórisdóttir AS, Gunnarsson GB, Ríkardsdóttir H, Kristjánsson M, et al. Risk factors for acute cellulitis of the lower limb: a prospective case-control study. Clin Infect Dis. 2005 Nov 15;41(10):1416-22. doi: 10.1086/497127. [CROSSREF]

4. Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med. 1992 Jul-Sep;38(3):112-4, 111.

5. Manojlović D. Interna medicina II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 2000.

6. Jain KK. Textbook of Hyperbaric Medicine. [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2017. [HTTP]

7. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 8th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2017.

1. Gill AL, Bell CN. Hyperbaric oxygen: its uses, mechanisms of action and outcomes. QJM. 2004 Jul;97(7):385-95. doi: 10.1093/qjmed/hch074. [CROSSREF]

2. German Diabetes Association: Clinical Practice Guideliness. 2019 :127 (Suppl 1). Thieme.

3. Björnsdóttir S, Gottfredsson M, Thórisdóttir AS, Gunnarsson GB, Ríkardsdóttir H, Kristjánsson M, et al. Risk factors for acute cellulitis of the lower limb: a prospective case-control study. Clin Infect Dis. 2005 Nov 15;41(10):1416-22. doi: 10.1086/497127. [CROSSREF]

4. Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med. 1992 Jul-Sep;38(3):112-4, 111.

5. Manojlović D. Interna medicina II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 2000.

6. Jain KK. Textbook of Hyperbaric Medicine. [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2017. [HTTP]

7. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 8th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2017.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh