Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Editorijal

Zar nije veliko zadovoljstvo učiti i ponovo učiti?

Konfučije
Prof. dr Predrag Đurđević
Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji i saradnici,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu da vam predstavim poslednju svesku našeg Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore u 2022. godini. Godina, koja je već polako za nama, obilovala je brojnim izazovima i zahtevima. Kao i do sada, nosili smo se stoički sa svim što moramo da prevaziđemo i pobedimo, iskazali snagu svog duha i svoje profesije, potvrdili humanost i znanje, po ko zna koji put. Da bismo bili još uspešniji i zadovoljniji, u našem Srpskom medicinskom časopisu Lekarske komore, kao i svaki put, pružamo vam pregršt kvalitetnih stručnih i naučnih radova. U ovom broju, kroz radove naših kolega, Časopis vam nudi mnoštvo aktuelnih informacija, koje su neophodne u svakodnevnom stručnom radu.

KOVID-19 infekcija još uvek predstavlja zdravstveni, socijalni i ekonomski problem, na globalnom nivou. Definisanje brojnih biomarkera predstavlja veliki pomak ka poboljšanju ishoda lečenja obolelih. U radu Sanje Aleksić i saradnika, istaknut je značaj određivanja koncentracije homocisteina, važnog molekula u patogenezi brojnih dešavanja u cirkulaciji, kao jednog od potencijalnih prediktora ishoda lečenja obolelih od KOVID-19 infekcije.

U svom radu, Aleksandra Filipović i saradnici ističu značaj uticaja različitih determinanti, kao što su demografski i antropometrijski parametri, biološki markeri, faktori rizika, pridružene bolesti, te različiti vidovi lečenja, na smrtni ishod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom. Uzimajući u obzir učestalost ovog oboljenja, socioepidemiološki značaj i stopu mortaliteta, rad donosi veoma korisne informacije, koje su važne kako za svakodnevni rad i kliničku praksu, tako i za poboljšanje terapijskog uspeha u lečenju akutnog koronarnog sindroma.

Dentalna medicina je deo zdravstvene zaštite koja obezbeđuje stomatološku zaštitu stanovništva. U svom radu, Aleksandra Vukadinović istražuje mogućnosti za unapređenje organizacije i upravljanja postojećim sistemom stomatološke zdravstvene zaštite, uz navođenje i definisanje predloga koji bi mogli da posluže kao osnov za poboljšanje funkcionalnosti postojećeg sistema stomatološke zdravstvene zaštite.

Sarkopenija predstavlja sindrom progresivnog i generalizovanog gubitka mišićne mase, što posledično povećava rizik od padova, traume, invalidnosti, gubitka radne sposobnosti i prevremene smrtnosti. Sa povećanjem prosečne dužine života, sarkopenija predstavlja posebno područje u gerijatrijskoj medicini. Katarina Stefanović i saradnici, u svom radu, ističu klinički značaj ovog sindroma, kao i nove mogućnosti lečenja sarkopenije.

Revijalni rad Sandre Babić i saradnika pruža niz važnih informacija o abrupciji placente. Brza dijagnostika i adekvantna medicinska intervencija obezbeđuju bolji ishod što, nažalost, nije uvek i moguće ostvariti. Stepen krvarenja koje prati abrupciju posteljice zavisi od toga da li je abrupcija delimična ili kompletna. U slučaju kompletne abrupcije posteljice, smrtnost ploda je, ako se ne preduzme hitni porođaj carskim rezom, očekivani događaj, pa je adekvatan terapijski pristup neophodan za poboljšanje lečenja ovog patološkog stanja.

U preglednom radu Velimira Perića i saradnika istaknut je značaj stratifikacije rizika za promenu srčane funkcije gerijatrijske populacije, tokom sprovođenja opsežnih operativnih zahvata u vaskularnoj hirurgiji.

U svom radu, Danica Marković i saradnici prikazuju značaj perioperativne anafilakse izazvane mišićnim relaksantima. Ovo je relativno retka, ali veoma ozbiljna komplikacija, koja prati anesteziju i može imati ozbiljne zdravstvene posledice, uključujući i smrtni ishod. Ovo bi mogla biti tema kojom bi se anesteziološka struka mogla intenzivnije baviti u vremenima koja dolaze.

Nikola Marić i saradnici ističu značaj neurosarkoidoze, kao česte ekstrapulmonalne forme sarkoidoze, uz posebni osvrt na dosadašnje i potencijalno nove terapijske pristupe.

Jasmina Pavlović Stojanović i saradnici opisuju slučaj onkološkog pacijenta, kod kojeg je, prilikom rutinskog radiološkog pregleda, primećeno potpuno odsustvo celijačnog trunkusa. Ova varijacija je obično asimptomatska i nema negativan efekat na snabdevanje visceralnih organa krvlju, ali je ne treba ni zaboraviti tokom raznih operativnih, dijagnostičkih i endovaskularnih procedura.

Kroz prikaz slučaja, Dragana Danilović i saradnici ističu ulogu hiperbarične oksigenoterapije u lečenju progresivne infekcije stopala pacijenta obolelog od diabetes mellitus-a. Autori ističu da je primenom ove terapijske metode moguće uspešno sanirati teške infekcije dijabetesnog stopala.

Željko Todorović i Marko Anđelić, kroz prikaz slučaja, ističu klinički značaj trombotičnih mikroangioapatija, koje ponekad prate uznapredovale maligne bolesti, kao i terapijske pristupe koji se primenjuju u kliničkoj praksi. Nije lako održati kvalitet rada kroz vreme.

Nije lako uvek biti na zavidnom nivou znanja i struke. Nadamo se da i ovaj broj Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore opravdava vaše poverenje, uz obavezu za dalje unapređenje stručne i naučne misli. Biće nam veliko zadovoljstvo i čast da nam se svojim radovima pridružite i u narednim brojevima.

S poštovanjem


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh